Με το υπ’ αριθ.33671/12-08-2021 έγγραφο της 7ης Υ.Πε παρέχονται οδηγίες για την κατάθεση αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού μαζί με πρότυπο αίτησης καθώς και την αριθ. 33622/11-8-2021 απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας (ΑΔΑ: 9Ξ05469Η2Ι-ΙΑ1).

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας απο την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Πρότυπο αίτησης εξαίρεσης για λόγους υγείας απο υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Επισήμανση: Τα αιτήματα θα κατατίθενται απ’ ευθείας από τους εργαζομένους στην τριμελή επιτροπή της ΥΠΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα στον οποίο υπηρετούν οι αιτούντες.