ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε 4 Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:
  • α) Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτει τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτός από τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
  • β) Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτει το Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία, εκτός από τη Μονάδα Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας.
  • γ) Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτει τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και το Κέντρο Υγείας.
  • δ) Ένα Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτει τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, τη Μονάδα Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας και το Διατομεακό Τμήμα.
 2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/1992 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:
  • α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
  • β. Τον Προϊστάμενο Τμήματος από την Νοσηλευτική Υπηρεσία
  • γ. Ένα νοσηλευτή τμήματος από την Νοσηλευτική

nosileutiki nosileutiki-epitroph tmima-a tmima-b tmima-c tmima-d