Σκοπός του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Σητείας είναι:

  1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1397/1983 και βραχείας νοσηλείας
  2. Η παροχή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της ιατρικής υπηρεσίας, στον πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.ΥΠ.Ε. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  3. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  4. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  5. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
  6. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  7. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας.

Οργανισμός Νοσοκομείου: (Φ.Ε.Κ. Β/1679/16-05-2012).