Παραλαβή αποτελεσμάτων από το Νοσοκομείο

Για παραλαβή των αποτελεσμάτων εξετάσεων στο χώρο του Νοσοκομείου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Ασθενής: Αστυνομική Ταυτότητα ή Βιβλιάριο Ασθενείας + Α.Μ.Κ.Α.
  • Τρίτος (Συγγενής ή ΜΗ)Εξουσιοδότηση του Ασθενούς + Αστυνομική Ταυτότητα του Εξουσιοδοτούμενου
  • Γονέας Ανηλίκου: Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης + Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα
  • Διαζευγμένος γονέας: Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης + Αστυνομική Ταυτότητα του Γονέα + Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει στερηθεί με δικαστική απόφαση την γονική μέριμνα του τέκνου του.
  • Δικαστικοί Συμπαραστάτες: Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει το διορισμό τους + Αστυνομική Ταυτότητα
  • Ασθενείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι”: Εάν το ασθενής είναι σωματικά ή νομικά ανίκανος να συγκατατεθεί, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ασθενών μπορούν να χορηγηθούν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου “Βοήθεια στο Σπίτι” σε κλειστό φάκελο εφόσον οι τελευταίοι επιδείξουν αποδεικτικό της συμμετοχής των ασθενών αυτών στο πρόγραμμα + Αστυνομική Ταυτότητα

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων εξετάσεων εξωτερικών ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου γίνεται:
Από το Γραφείο Διαλογής Ασθενών του Νοσοκομείου μεταξύ 8:00’ π.μ. και 14:30’ μ.μ.