1. Το Γ.Ν-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ λειτουργεί ως:
    1. Γενικό Νοσοκομείο και
    2. Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  2. Το Γ.Ν-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592\53 {Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης} ΦΕΚ 254\Α\53, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου και φέρει την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ”.
  3. Έδρα του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας είναι η πόλη της Σητείας του νομού Λασιθίου.
  4. Αποτελεί Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».
  5. Οργανισμός Νοσοκομείου: (Φ.Ε.Κ. Β/1679/16-05-2012).