Σημαντικές Πληροφορίες για Εσάς

(ρωτήστε μας περισσότερα στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας)

  • Όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας (απαραίτητο το ΑΜΚΑ)
  • Προκειμένου για πολίτες τρίτης χώρας με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, για να έχουν πρόσβαση στις παροχές της παραπάνω απόφασης θα πρέπει να έχουν ή να αποκτούν ΑΜΚΑ
  • Όταν πρόκειται για εγκύους, ανήλικα, ή ασθενείς με δυσίατα ή χρόνια νοσήματα, που προέρχονται από τρίτη χώρα και δεν διαθέτουν ή αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, πρέπει απαραιτήτως να απευθυνθούν στα κατά τόπους ΚΕΠ για την έκδοση Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ)
  • Όλοι οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαθέτουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), η οποία τους παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στην χώρα μας, με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρας προέλευσης.

(Ν. 4368/2016)

Important information for our Guests

(ask for more info at the Office for the Protection of Health Services Recipients’ Rights)

  • All citizens, Greeks and legally residing foreigners, who have an AMKA number (Social Security Number) are entitled to full access to all Public Health Structures
  • Third-country citizens with legal residence documents, must have or issue an AMKA number in order to have full access to all Public Health Structures
  • Pregnant women, minors or patients with chronic or non-curable diseases coming from a third country and do not have or are unable to issue an AMKA number, must contact the local Citizen Service Centre (KEP) for the issue of a Foreign Healthcare Card (KYPA)
  • All European Union citizens must present us with a European Health Insurance Card (EHIC) which gives them access to medical care that is necessary for their temporary stay in our country, charged by the respective national health provider of the country of origin.

(L. 4368/2016)