Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ. Ν. Λασιθίου, αποτελεί Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Τμήμα Τηλέφωνα Email
Πληροφορικής & Οργάνωσης 2843 3 40 480 – 2843 3 40 380 informatics@ghsitia.gr
Βλάβες 2843 3 40 483 – 2843 3 40 484 informatics@ghsitia.gr

Σκοπός

Σκοπός του τμήματος είναι η οργάνωση, η διαχείριση και η υποστήριξη του συνόλου των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών που αποτελούν την Πληροφοριακή Υποδομή του Νοσοκομείου. Σκοπός των πληροφοριακών συστημάτων είναι, αφενός η οργάνωση και αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων των ασθενών και των οικονομικών στοιχείων, αφετέρου η εξωστρέφειά τους, παρέχοντας στους πολίτες ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης που στόχο έχει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η κατεύθυνση και ο στόχος των συστημάτων αυτών δεν μπορεί παρά να είναι ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διέπεται από βασικούς κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων Λασιθίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αρθμ: 524/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΙΖΔ469045-8ΤΨ) και θα καλύπτει όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου προσβλέποντας στην παροχή σύγχρονων Υπηρεσιών Υγείας με την βοήθεια της τεχνολογίας.

Τρόπος πρόσβασης

Για την πρόσβαση του προσωπικού του Νοσοκομείου στα πληροφοριακά συστήματα, απαιτείται αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης. Για την χορήγηση υπηρεσιακού e-mail απαιτείται αίτηση χορήγησης υπηρεσιακού e-mail, ενώ για την απομακρυσμένη πρόσβαση απαιτείται αίτηση χορήγησης απομακρυσμένης πρόσβασης. Στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων στο χώρο εργασίας, το τμήμα Πληροφορικής συνιστά την προσοχή των εργαζομένων στη χρήση και λειτουργία του πληροφοριακού εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι οι ευαίσθητες / εμπιστευτικές πληροφορίες που διαχειριζόμαστε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, «ασφαλίζονται» κατάλληλα και δεν μπορούν να εκτεθούν ή να διαρρεύσουν από τον χώρο εργασίας μας.

 Αντικείμενο Εργασιών

 • Η διαχείριση, υποστήριξη, συντήρηση και έλεγχος των υπολογιστικών δομών (Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές, barcode εκτυπωτές κ.τ.λ.).
 • Υποστήριξη, συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου, διαχείριση χρηστών και λειτουργικού συστήματος.
 • Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές καθώς και των συνήθων εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου.
 • Υποστήριξη, εκπαίδευση χρηστών στα παραπάνω συστήματα.
 • Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση προγραμμάτων – εφαρμογών για υποστήριξη ειδικών αναγκών.
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού, υποστήριξη και επισκευή ή αντικατάσταση των περιφερειακών συσκευών
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών-εξαγωγή στατιστικών.
 • Υπηρεσίες διασύνδεσης με το Διαδίκτυο (Internet), Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Web-site, Υποστήριξης χρηστών (Helpdesk).
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πολιτών με τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου.

 Δίκτυα & Περιφερειακός Εξοπλισμός

 • Το δίκτυο του Νοσοκομείου λειτουργεί με εσωτερικές ταχύτητες 16 Mpbs, οι διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους κόμβων γίνονται με ταχύτητες 10 Gbps. Τα ενεργά στοιχεία του δικτύου είναι σύγχρονα, πλήρως παραμετροποίησιμα και εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές ασφάλειας και διαχωρισμού του δικτύου σε λογικά τμήματα.
 • Το Νοσοκομείο διασυνδέεται με το δίκτυο σύζευξις, διαμέσου μισθωμένων κυκλωμάτων ενώ διαθέτει και εφεδρικές διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
 • Το δίκτυο του Νοσοκομείου προστατεύεται από ζεύγος firewall σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.
 • Όλοι οι σταθμοί εργασίας είναι ενταγμένοι σε κεντρικό ActiveDirectory και λειτουργούν εσωτερικοί DNS, DHCP, RADIUSServers.
 • Εκτυπωτές, Barcode Εκτυπωτές & Σαρωτές.
 • Διαθέτει πλήρη κάλυψη wifi στους χώρους των επισκεπτών και των ασθενών με διαβαθμισμένη πρόσβαση.

 Servers & Storage & Computer Room

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των Servers φιλοξενείται σε εικονικές μηχανές, αρκετές από τις οποίες λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.
 • H πλειονότητα των λειτουργικών συστημάτων των Server είναι Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019, Linux.
 • Κεντρικό Cloud Antivirus.
 • Πλήθος database Servers τοποθετημένοι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας.
 • Fiber SCSI storages για την αποθηκεύση των δεδομένων των κεντρικών databases.
 • Διπλά κεντρικά UPS στο Computer Room.
 • Ενεργό σύστημα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Computer Room διαμέσου αερίου Inergen.

Πληροφοριακές Εφαρμογές εντός ΟΠΣΥ

Στο Νοσοκομείο μας όπως και σε όλα τα Νοσοκομεία της Κρήτης είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (Γ’ ΚΠΣ Κοινωνία της Πληροφορίας).

Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα :

 • Διοικητικό-Οικονομικό (Γραφείο Προσωπικού, Μισθοδοσία, Γραφείο Κίνησης, Νοσήλια, Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Πρωινά, Απογευματινά), Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Τμημάτων, Φαρμακείο, Παραγγελίες, Προμήθειες, Λογιστήριο).
 • Εργαστηριακό (Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό). Όλοι οι αυτόματοι αναλυτές είναι διασυνδεμένοι με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου.
 • Ασθενών (Διαχείριση Ασθενή, Παραγγελίες Εξετάσεων από τα Τμήματα).

Πληροφοριακές Εφαρμογές εκτός ΟΠΣΥ

 • Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων. Η διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων πραγματοποιείται διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος Docutrack, που προσφέρει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Mini PACS Dicom Storage, σύστημα αρχειοθέτησης απεικονιστικών εξετάσεων. Διαμέσου αυτού τα περισσότερα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα (modalities) είναι διασυνδεμένα και αποθηκεύουν κεντρικά τις απεικονιστικές εξετάσεις διαμέσου του διεθνούς standard dicom. Είναι βασισμένο σε σύγχρονα open standard και αξιοποιεί τεχνολογίες open source.