Ομάδα
Προσωπικού
Προβλ. Κατεχ. Προσ. Κενές Δεσμ. Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Επικουρ. Ο.Α.Ε.Δ. Σύνολο
Γιατροί
Ε.Σ.Υ.
47 37 10 3 2 39
Ειδικευόμενοι 12 5 1 7 6
Γιατροί
Υπηρεσίας
Υπαίθρου
14 10 4 4 14
Επιστημονικό
Μη Ιατρικό Προσωπικό
10 3 7 1 2 5
Παραϊατρικό Προσωπικό 22 17 5 1 7 25
Νοσηλευτικό Προσωπικό 97 69 6 28 1 24 6 105
Διοικητικό
Προσωπικό
30 15 1 15 1 1 12 29
Τεχνικό
Προσωπικό
8 2 6 1 10 1 13
Λοιπό
Προσωπικό
15 8 7 13 7 3 31
Σύνολο 255 166 12 89 7 1 14 64 10 267

Τελευταία Ενημέρωση: 10/01/2022