Ομάδα
Προσωπικού
Προβλ. Κατεχ. Προσ. Κενές Δεσμ. Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Επικουρ. Ο.Α.Ε.Δ. Σύνολο
Γιατροί
Ε.Σ.Υ.
43 31 12 6 4 35
Ειδικευόμενοι 12 2 1 10 3
Γιατροί
Υπηρεσίας
Υπαίθρου
14 13 1 13
Επιστημονικό
Μη Ιατρικό Προσωπικό
10 1 9 1 2 3
Παραϊατρικό Προσωπικό 22 17 5 1 7 25
Νοσηλευτικό Προσωπικό 97 72 7 25 1 23 102
Διοικητικό
Προσωπικό
30 15 1 15 3 1 12 29
Τεχνικό
Προσωπικό
8 3 5 1 8 11
Λοιπό
Προσωπικό
15 9 6 13 1 29
Σύνολο 251 163 9 88 12 1 14 63 0 254

Τελευταία Ενημέρωση: 16/07/2021