Ομάδα
Προσωπικού
Προβλ. Κατεχ. Προσ. Κενές Δεσμ. Ι.Δ.Α.Χ. Ι.Δ.Ο.Χ. Επικουρ. Ο.Α.Ε.Δ. Σύνολο
Γιατροί
Ε.Σ.Υ.
48 32 16 9 4 36
Ειδικευόμενοι 12 4 1 8 5
Γιατροί
Υπηρεσίας
Υπαίθρου
14 13 1 14
Επιστημονικό
Μη Ιατρικό Προσωπικό
10 2 8 1 2 4
Παραϊατρικό Προσωπικό 22 17 5 1 7 25
Νοσηλευτικό Προσωπικό 97 67 6 30 4 23 5 101
Διοικητικό
Προσωπικό
30 15 1 15 3 1 11 28
Τεχνικό
Προσωπικό
8 3 5 1 9 1 13
Λοιπό
Προσωπικό
15 9 6 13 7 3 32
Σύνολο 256 162 9 94 18 1 14 63 9 258

Τελευταία Ενημέρωση: 29/09/2021