Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr
για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 7ης Υ.Πε
Κρήτης (Εγκριτική Υπουργείου Υγείας : αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-2-2024 – 3H
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 8/4/2024
και ώρα 15:00.