Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Οργανόγραμμα Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
 

Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

  1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού
  2. Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία όπως παρουσιάζοντα στο Οργανόγραμμα.

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία