Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής
 
  1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2889/2001 , όπως παρουσιάζονται στο Οργανόγραμμα.
  2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 η οποία αποτελείται από :
    1. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
    2. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
    3. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία